info@wordpar.com     +91 97400 39859

WordPar International 的语言学家掌握世界大多数语言。我们提供以下全部语言的服务。

欧 洲

捷克语 丹麦语 荷兰语
英语 芬兰语 佛兰德语
法语 德语 希腊语
匈牙利语 爱尔兰语 意大利语
立陶宛语 马其顿语 挪威语
波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语
俄语 斯洛伐克语 西班牙语
瑞典语 乌克兰语 威尔士语
南斯拉夫语

中 亚

阿姆哈拉语 阿拉伯语 阿拉姆语
达里语 波斯语 希伯来语
普什图语 土耳其语 希腊语
塔吉克语

南 亚

阿萨姆语 孟加拉语 不丹语
古吉拉特语 哈利亚纳语 印地语
坎纳达语 克什米尔语 马拉雅拉姆语
马尔瓦尔语 尼泊尔语 奥里雅语
旁遮普语 信德语 泰米尔语
泰卢固语 乌尔都语

远东

缅甸语 中文(粤语) 中文(普通话)
印尼语 日语 韩语
马来语 蒙古语 泰语
越南语