• Send a Query
  • Talk to us : (India) + 91-9740039859
  • (Canada) + 1-6474300634

语言课程


Word Par International 与 Vidushi Academy 合作提供各种语言课程,包括以下语言:

  • 德语
  • 法语
  • 西班牙语
  • 日语
  • 韩语
  • 中文(普通话

等级包括初级、中级和高级。 请访问我们的官方语言学校 Vidushi Academy 网址: www.vidushiacademy.com